Tietosuojaseloste

Tämä on MS-säätiön apuraharekisterin tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste julkaistu 6.5.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen MS-säätiö sr c/o Neuroliitto ry, Vaihemäentie 10, 21250 Masku

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Johdon assistentti Henrika Hellberg, henrika.hellberg@neuroliitto.fi, p. 040 734 6375

3. Tietosuojavastaava

Virve Koivisto, virve.koivisto@neuroliitto.fi, p. 040 837 4370

4. Rekisterin nimi

MS-säätiön apuraharekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Suomen MS-säätiön ylläpitämä henkilörekisteri sisältää säätiön apurahan hakijoiden henkilötietoja. Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyssä on joko lakisääteinen velvoite, oikeutettu etu tai sopimus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on apurahojen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja niiden käytön seurantaan liittyvien velvoitteiden hoitaminen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Apurahan hakijan nimi, henkilötunnus, pankkiyhteystiedot, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tutkinto, oppiarvo, virka tai toimi sekä työnantaja, apurahan käyttötarkoitus ja -suunnitelma. Jos apurahanhakijalla on tutkimusryhmä, pyydetään myös tutkimusryhmään kuuluvien nimet.

7. Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan vain kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötiedot säilytetään manuaalisesti ylläpidettävinä aineistoina lukittavissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.
Ainoastaan niillä MS-säätiön, tai sen asioita hoitavan Neuroliitto ry:n, edustajilla, joilla on vastuutehtäviensä hoitamiseksi tarve käsitellä henkilötietoja, on pääsy niihin.

Henkilötietoja säilytetään joko lainsäädännön määräämä aika tai niin kauan kuin se on apurahan haku- ja myöntämisprosessin tai myönnetyn apurahan käytön seurannan vuoksi välttämätöntä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Yhteydenotot

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.