Apurahan hakeminen

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön tai sen jälkeiseen tutkimukseen. Apurahan saajana voi olla yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä. Vuoden 2024 apurahahaku on päättynyt.

Hakuaika

Hakuaika on pääsääntöisesti vuosittain tammi-helmikuussa. Säätiön hallitus päättää vuosittain erikseen hakuajankohdasta.

Vuoden 2024 apurahahaku on päättynyt 29.2.2024. Apurahojen saajat julkistetaan touko – kesäkuussa.

Hakemuksen sisältö

Apurahaa haetaan MS-säätiön hakemuslomakkeella, jonka hakija allekirjoittaa. Tutkimusryhmän puolesta tehtävän hakemuksen allekirjoittaa ryhmän vastuuhenkilö.

Hakemuksesta on käytävä ilmi haettavan apurahan määrä sekä ajanjakso sen käyttämiselle.

Hakemuksesta tai sen liitteistä tulee selvitä säätiöltä anottavan apurahan asema koko tutkimushankkeen rahoituksessa.

Hakemukseen on liitettävä riittävä kuvaus hakijan aiemmista tieteellisistä ansioista sekä tutkimussuunnitelma ja tutkimushankkeen kokonaiskustannusarvio.

Sähköisesti täytettävä apurahahakemus (doc)
Manuaalisesti täytettävä apurahahakemus (pdf)

Hakemuksen toimittaminen

Hakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle ja toimitetaan suljetussa kuoressa säätiön postiosoitteeseen:

Suomen MS-säätiö sr
”HAKEMUS”
Vaihemäentie 10 A
21250 Masku

Kuoren päälle tulee laittaa merkintä ”hakemus”. Hakemusten on liitteineen oltava perillä  viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16 mennessä. Myöhästyneitä tai pelkästään sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta.

Apurahapäätös ja sen julkistaminen

Apurahojen hakuilmoituksesta käy ilmi, milloin apurahapäätös julkistetaan. Myönteisen apurahapäätöksen saaneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Apurahan hakija suostuu siihen, että apurahan saajien nimet julkaistaan MS-säätiön www-sivuilla.

Apurahan saajan verotus ja sosiaaliturva

Apurahan saajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verohallinnolta. Apurahan saaja vastaa myös normaaleista työnantajavelvoitteista, jos hän käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen. Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön mukaisesti apurahan saajan tulee myös selvittää vakuuttamisvelvollisuutensa ja olla tarvittaessa yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on annettava säätiön hallitukselle anotun ajanjakson päätyttyä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Apurahan saajan tulee toimittaa säätiölle tutkimuksesta laadittu tieteellinen julkaisu. Sen voi toimittaa apurahan käytöstä annettavan selvityksen yhteydessä tai erikseen.

Säätiö toivoo, että säätiön osittain tai kokonaan rahoittamasta tutkimuksesta laadittavassa tieteellisessä julkaisussa mainitaan sen tekemiseen saatu apuraha.

Apurahan takaisinperintä

Jos apurahaa ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen hakemuksessa ilmoitetun ajan kuluessa eikä viivästykselle ole esitetty riittäviä perusteita, on säätiö oikeutettu perimään apurahan takaisin. Takaisinperinnästä päättää säätiön hallitus.